คุณสมบัติผู้เข้าประกวด และเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

    – เป็นโครงงานประเภทบุคคล (1 คน) หรือ ประเภททีม (ไม่เกิน 3 คน) โดย นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
    – นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้า ร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ในปีเดียวกัน