ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา

    1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
    2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3. ประกาศโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/ysc/ และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท
    4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทำการพัฒนาต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อ จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 2 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
        4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
        4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”)
        4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
        4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
    โดยต้องส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์ข้อมูลดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลสรุปโครงงาน/บทคัดย่อผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ที่ https://www.nectec.or.th/ysc/ และให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
    5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ผลงานที่พิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
    6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา