กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 (YSC 2011)
วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

 

วันที่ 31 มกราคม 2554
เวลา 08.30-14.30 น.         ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จของเยาวชน
                                     โดย เนคเทค ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล    ณ ห้องประชุมมหิศร
                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (เอสซีบีปาร์ค) ถนนรัชดาภิเษก
เวลา 14.30-16.00 น.         เดินทางจากเอสซีบีปาร์ค มายัง แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยรถบัสของมูลนิธิฯ
เวลา 16.00 น.                  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 16.00-20.00 น.         ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
เวลา 18.00-20.00 น.         ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.         ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2011
เวลา 09.00-10.00 น.         ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.         คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.         คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 14.30-16.00 น.         พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เวลา 17.00-18.00 น.         คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00-09.30 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.30-12.00 น.         ผู้พัฒนาโครงงานประจำบูธเพื่อเตรียมตัวนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
เวลา 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-19.00 น.         ผู้พัฒนาโครงงานประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00-09.30 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.30-10.00 น.         เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-15.00 น.         แสดงผลงาน YSC 2011
เวลา 15.00-17.00 น.         การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                     พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม