ผลการแข่งขัน

 

 

ผลการตัดสิน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 (YSC 2011)
รางวัล รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ประเภท สาขาโครงงาน โรงเรียน จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้พัฒนาโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y11IEVC015 การนำเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ บุคคล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ นายนิพนธ์ ศรีนฤมล นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร - -
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y11IPLS025 ฤทธิ์พฤกษเคมีในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารของสารสกัดจากรากสาคู บุคคล วิทยาศาสตร์พืช บูรณะรำลึก ตรัง นางสาวรัตนา วัฒนสกุลเอก นายธรรมรงค์ ตั้งซ้าย - -
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y11TPLC018 ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่ออการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว ทีม วิทยาศาสตร์พืช จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นายศาสตรา พรหมอารักษ์ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข นายนรินธเดช เจริญสมบัติ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y11TEVS023 พลาสติกจากเกล็ดปลา ทีม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ นางสาวอารดา สังขนิตย์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y11TMAC001 ความลี้ลับของปม ทีม คณิตศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ ศรีนฤมล นายกานต์ อิ่มวัฒนา นายฉัตรดนัย อัครภาส นายวรฐ ภควัตสุนทร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y11ICHN043 ชุดทดสอบเหล็กในแหล่งน้ำจากใบฝรั่ง บุคคล เคมี ปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย เชียงใหม่ นายไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ นางสาวอธิศสุดา พิทักษ์ - -
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y11TENIS33 เครื่องขจัดคราบน้ำมันด้วยแผ่นซีดี ทีม วิศวกรรมศาสตร์ สิรินธร สุรินทร์ นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวภารวิณี ศิริทิพย์ นางสาววรัชยา พิมพา นางสาวปพิชญา คมวีระวงศ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y11TMAC008 ขั้นตอนวิธีการหาดิไวเซอร์กราฟ ทีม คณิตศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวจำเริญ เจียวหวาน นายฉัตริยะ จริยวจี นางสาวคริษฐา กางกั้น นายประชาธิป อู่ไทย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y11TPLS022 การเพิ่มปริมาณการติดฝักของสะตอด้วยการผสมเทียม ทีม วิทยาศาสตร์พืช สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายณัฐพงษ์ ชิณรา นายจตุพร ฉวีภักดิ์ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด
รางวัลพิเศษ ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ISWEEEP 2011 ณ เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 4-9 พ.ค. 54 Y11TEVS023 พลาสติกจากเกล็ดปลา ทีม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ นางสาวอารดา สังขนิตย์

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด